تالار زبانشناس

House of commen و house of lord

معنی این دو کلمه چی میشه .

======================
این تاپیک مربوط به درس «Pancake Day» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

در انگلستان هم دو مجلس وجود دارد:

مجلس اعیان:

The house of Lords, The Lords, Upper House

مجلس عوام:

The house of Commons, The Commons,Lower House

4 Likes