تالار زبانشناس

What is the desired outcome that makes all the effort worthwhile?

معنی این جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)

1 Likes

نتیجه مطلوب که تمام تلاش را ارزشمند می کند چیست؟