Turn to corner و round to corner

معنی و معهوم round to corner و turn to corner

======================
این تاپیک مربوط به درس «How to stay warm» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۲»)

2 پسندیده

لطفا متن هم بزارید.

اینجوری نمیشه دقیق گفت

2 پسندیده