تالار زبانشناس

Call it a day

منظورش چیه ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Alfred Brendel Calls Time» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes
3 Likes