تالار زبانشناس

معنی pin drop

معنی pin drop در متن چیست؟ you have heard a pin drop

======================
این تاپیک مربوط به درس «Alfred Brendel Calls Time» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes