تالار زبانشناس

Retelling the 1st story of The True Stories course

Hello
I’ve recently ended the True Stories course. And I want to review this course so I have this plan:

  1. Listening to the main story
  2. Shadowing the main story with text
  3. Shadowing the main story without text
  4. Retelling the story normally

So don’t expect me to be fluent I just want to remember the stories. This is the first story.
I hope enjoy it.

6 Likes

سلام
خسته نباشی :raised_hand:
خوب بود :tulip:
یچند تا اشتباه تلفظ داشتی میگم:
Desert میگفتی دِزِرت درستهش دَزِرت
یه جایی گفتی:
Twenty تواِنی، درستش هم میشه گفت تونی و هم میشه گفت تواِنتی
ولی در کل عالی بود دوست عزیز،تلفظت هم بعضی جاها خوشم اومد باحال بود :raised_hand: :grin:
موفق باشی :tulip:

1 Likes

عکست رو عوض کرده بودی نشناختمت :joy: مرد همیشه در صحنه عضو اتحادیه لایک کنندگان تالار زبانشناس! تلفظ desert درسته فکر می کنما.

1 Likes

سلام
نه، اشتباه تلفظ کردی ،دوباره گوش کن !
دَزِرت رو دِزِرت گفتی رفیق :grin: :raised_hand:
اره عوضش کردم :blush: جدا نشناختی؟! از ایدیم که میشه فهمید :raised_hand: :grin:
موفق باشی رفیق :raised_hand:

2 Likes

همون یه دور به آیدیت نگاه کردم … بعد اون ور رو بعد دوباره دیدم بعد گفتم عهههه این مگه همون جکیران نیست؟؟ دیدم آره خودشه :joy:

2 Likes

:joy: :raised_hand:

1 Likes