تالار زبانشناس

معنی bit در جمله

the mouse was a bit

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

a bit = a little

ینی “یه کمی”

4 Likes