تالار زبانشناس

Tens of thousand

معنی tens of thousand. در جمله tens of thousands of straight women loved his hot and sexy body.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

1 Likes

ده ها هزار :slight_smile:

3 Likes