تالار زبانشناس

در جست وجوی پرتنر

حمیدم اگر دوستان کسی در تهران مایله من دنبال یک پرتنر میگردم که باهاش مکالمه کار کنم. اینم شمارمه 09019951956 با سپاس

1 Likes