تالار زبانشناس

ترجمه you wish و youre on ؟

You’re on: ترجمه =قبوله. در جواب پیشنهاد برای مسابقه یا رقابت می آید.
You wish: ترجمه= مگه خوابش را ببینی.

11 Likes