تالار زبانشناس

Chuck him out

معنی chuckout در she chucks him out

==================
این تاپیک مربوط به درس« Mid-life Crisis » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « به انگلیسی گوش بده » فصل: « قسمت ۱۳ »

1 Likes

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chuck-sb-out

کسی را به زور خارج کردن

3 Likes