تالار زبانشناس

معنی جمله مخصوصا کلمه ask در اینجا

She asks the other students if they have mental disability.

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « حضانت فرزند - درسنامه اصلی »

1 Likes

او از دیگر دانش آموزان درباره ی ناتوانی ذهنی سوال کرد

( پرسید که آیا این مشکل رو دارند یا خیر)

2 Likes

فکر میکنم به این معنیه
او از دانش‌آموزها میپرسید که آیا ناتوان ذهنی هستند؟
If در اینجا به معنیه ایا هست

2 Likes