تالار زبانشناس

The concept of sentences ?

ما باید یاد بگیریم که چگونه با یکدیگر در گردهمایی های گروهی معاشرت و برخورد کنیم.

من همچنین با آنها درباره آدم های مشهور بحث می کنم.

2 Likes