تالار زبانشناس

Theres a lot of stuff of about this

معنی stuff of?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تندرستی در 100 سالگی»)

معنی stuff میشه “چیز”

معنی جمله میشه : چیزهای زیادی درباره اون وجود داره.