تالار زبانشناس

ترتیب مطالعه

به نظرتون از بین دوره های ( انگلیسی واقعی را یاد بگیر) و( انگلیسی قدرت) کدام دوره را اول مطالعه کنیم.

اون که به علاقه شما بستگی داره، ولی در کل انگلیسی قدرت لولش پایینتره