تالار زبانشناس

معانی affect و supposed و mind

کلمه supposed و افعال affect و mind چه معنایی دارند؟ خصوصاً در عبارات زیر:
The questions are supposed to be easy.

That’s how you start to affect and strengthen your psychology.

I refuse to listen to him anymore. I don’t mind all Christians it’s just that one guy.
دو پاراگراف اول از مقدمه‌ی انگلیسی قدرت هست و آخری از new Method درس خانواده یونانی هست
مرسی

1 Likes

در نظر گرفته شدن، فرض گرفته شدن

سوالات در نظر گرفته شدن که ساده باشند.

تاثیر: effect

اینگونه است که شما شروع به تحت تاثیر قرار دادن و قوی کردن روان خود می کنید.

اینجا mind به تنهایی نیست. بلکه don’t mind هستش که در قالب به مفهوم " کاری نداشتن" هستش

من دیگر به او گوش نمیدهم. من با سایر مسیحی ها کار ندارم، فقط همین یارو…

6 Likes

Effect و affect معنای یکسانی دارند؟ :thinking:

1 Likes

بله

affect فعله

effect اسمه

7 Likes

خیلی ممنون
خداییش اخه چرا انقدر شما خوبید؟!:thinking::heart_eyes:

2 Likes