تالار زبانشناس

معنی عبارت To have in common

معنی عبارت To have in common در متن چیست؟
To have in common means to share, it means you have something that’s the same, those three people, something is the same

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

اینکه (چیزی را) در common داشته باشی به این معنی است که (آن را) به اشتراک بگذارید .
داره کلمه common رو تعریف میکنه.
کلمه common در جایگاه صفت یعنی چیزی که “همگانی و رایج” هست و چیزی که همگانی باشه میشه ازش به شکل “اشتراکی” استفاده کرد.

6 Likes

Tim and I have nothing in common.

تیم و من هیچ وجه مشترکی نداریم.

I have nothing in common with Tim.

من هیچ وجه مشترکی با تیم ندارم.

4 Likes

چقدر خوب توضیح دادین :+1:
تا بحال از این بُعد به لغت common فکر نکرده بودم
متشکرم

1 Likes