تالار زبانشناس

معنی کلمات dump , lump

سلام معانی این دو کلمه دقیقا چیست؟ قسمت های ترجمه شده مربوط به قبل این دو کلمه نیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

Dump:to put (something) somewhere in a quick and careless way

2 Likes

Dump:to end a romantic relationship with someone

1 Likes

Dump:to leave or get rid of (something or someone) quickly or without concern

1 Likes