تالار زبانشناس

On paper,his life ticked every box

ایا این جمله یک صطلاح است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «فرمول خوشبختی»)

بله عبارت tick every box اصطلاح است به معنای بر وفق مراد بودن.

معنی جمله

روی کاغذ، زندگی کاملا بر وفق مرادش بود.

7 Likes