تالار زبانشناس

قیدهای زمان....شاید مفید باشه شایدم جالب نباشه

:diamond_shape_with_a_dot_inside: قیدهای زمان در انگلیسی

:cactus:A few times :cactus:چند بار

:sunny:️All day :sunny:️ تمام روز

:rose:Almost always :rose: تقریبا همیشه

:sunny:️Almost never :sunny:️تقریبا هرگز

:cactus:Always :cactus:همیشه

:rose:At times :rose:گاهی اوقات

:sunny:️Constantly :sunny:️ بطورمداوم

:cactus:Continuously :cactus:بطور پیوسته

:rose:Daily :rose: روزانه

:sunny:️Every hour :sunny:️ هرساعت

:cactus:Every now and then :cactus:هر از گاهی

:rose:Every third day :rose:سومین روز هر هفته

:sunny:️Every two months :sunny:️هر دو ماه یکبار

:cactus:Every week :cactus:هر هفته

:rose:Four times :rose: چهاربار

:sunny:️Frequently :sunny:️اغلب

:cactus:Generally :cactus:عموما

:rose:Hardly ever :rose:خیلی بندرت

:sunny:️Hourly :sunny:️ ساعتی

:cactus:Many times :cactus:بدفعات

:rose:Monthly :rose:ماهیانه

:sunny:️Most times :sunny:️ اکثر اوقات

:cactus:Nearly always :cactus:تقریبا همیشه

:rose:Never :rose: هرگز

:sunny:️Normally :sunny:️بطور طبیعی

:cactus:Not often :cactus: نه زیاد

:rose:Occasionally :rose: بندرت

:sunny:️Off and on :sunny:️گاهی اوقات

:cactus:Often :cactus: اغلب

:rose:Once :rose:یک بار

:sunny:️Once in a blue moon :sunny:️خیلی بندرت

:cactus:Once in a while :cactus:هر از گاهی

:rose:Quite often :rose:بدفعات زیاد

:sunny:️Rarely :sunny:️بندرت

:cactus:Regularly :cactus: مرتب

:rose:Seldom :rose:بندرت

:sunny:️Several times :sunny:️چندین بار

:cactus:Sometimes :cactus:گاهی اوقات

:rose:Twice :rose:دوبار

:sunny:️Usually :sunny:️ معمولا

:cactus:Very often :cactus:خیلی زیاد، به دفعات

:rose:Weekly :rose: هفتگی

:sunny:️Yearly :sunny:️سالیانه

9 Likes

سلام…ممنون😍خیلی عالی بودن…proposition هارم اگه ممکنه بنویسید

2 Likes

البته من با معنی فارسی مخالفم…معنی فارسی برای شمام که میخواید مکالمتون رو قوی کنید ضررداره

2 Likes

سلام…خوشهالم که مفید بوده:purple_heart::purple_heart:…من یه سری لیست حروف اضافه داشتم که گذاشتم…امیدوارم به کارتون بیاد:rose::rose::stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

اره میدونم…ولی لیستی که داشتم فارسی همراهش بود و سختم اومد که ادیت کنم…:joy:

2 Likes