تالار زبانشناس

معنی پاراگراف

میشه لطفا پاراگراف زیر رو معنی کنید.
He will put some things behind, will pass an invisible boundary; new, universal, and more liberal laws will begin to establish themselves around and within him; or the old laws will be expanded, and interpreted in his favor in a more liberal sense

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی)»)

2 Likes

او برخی چیزها رو پشت سر خواهد گذاشت از مرز نامرئی عبور خواهد کرد. قانون های جدید. عام و آزادتر
خود را در اطراف و درون او بنا می کنند. یا قوانین قدیمی گسترش خواهند یافت و در راستای توجه او تفسیر می شوند.در احساسی آزادتر
ببخشید کمی ناروون بود

3 Likes