تالار زبانشناس

داستان کوتاه حضانت فرزند

What does the meaning of better off

تو قسمت درسنامه واژه ها معنی این عبارت رو میگه
It means to have a better situation

معنیش میشه: در وضع بهتر، داراتر ، غنی تر، آسوده تر