تالار زبانشناس

It did look as if

معنی

It did look as if

چی میشه
[//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« بازگشت مومیایی فصل 18 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « بازگشت مومیایی »

1 Likes

اینطور به نظر می‌رسید که

2 Likes