تالار زبانشناس

یک سوال از درس مرگ و زندگی

همیشه فعل به شناسش ارجاع میده نه به بعد خودش.
اینجا فعل is برمیگرده به most important thing نه به relationships که مفرده
مهمترین مساله در زندگی ارتباطات است.

ولی اگه relationships به عنوان فاعل بیاد فعلش هم جمع میشه.

2 Likes

چون هم خانواده‌اش پدر و مادر ، برادر یا خواهر اگه داشته باشه که در داستان هم نگفته …و هم همسرش را می گفته . چون داشته راجب پسرش در آینده فکر می کرده پس از متن داستان معلوم می شود که
.His wife was peregnante
از لحاظ مفهومی آن است که پیش عرض شد .
از لحاظ گرامری مطلب شخص شما صحیح می با شد .

2 Likes