تالار زبانشناس

این تاپیک رو باز نکن!

اه! تاپیک رو باز کردی. فکر میکنم اتفاقی بود، نه؟ اشکالی نداره، اتفاق پیش میاد. من حتی عصبانی هم نیستم. فقط لطفاً حالا که اینجا هستی این کتاب رو باز نکن!

13 Likes

Sorry :relieved:
No one can stop my curiosity :joy:
I turned all of those pages and right now i’m not a frog :joy::joy:

4 Likes

Oh man! What the creature it was? :disappointed:. I think turning to a frog is pretty better than what it was.

3 Likes

I’m always fascinated by reading these kinds of stories. They’re amazing & full of creativity

2 Likes