تالار زبانشناس

What does this sentence mean ?

He (a fox) was lending a paw ???

==================
این تاپیک مربوط به فصل« انباری بزرگ بانسی » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « آقای روباه شگفت انگیز »

2 Likes

منظور همون اصطلاح to lend a hand هست که چون در مورد روباهه شده lend a paw
به معنی کمک کردن در انجام کاری میشه

3 Likes