تالار زبانشناس

Adjective order

It’s huge blue fast car.
Fast جز کدام دسته از صفتهاست؟ در ترتیب صفتها کجا میبایست قرار بگیره؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« دخترک زیرک - درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

3 Likes

ترتیب قرار گیری صفات در انگلیسی :

order relating to examples
1 opinion unusual, lovely, beautiful
2 size big, small, tall
3 physical quality thin, rough, untidy
4 shape round, square, rectangular
5 age young, old, youthful
6 colour blue, red, pink
7 origin Dutch, Japanese, Turkish
8 material metal, wood, plastic
9 type general-purpose, four-sided, U-shaped
10 purpose cleaning, hammering, cooking

در نمونه ی شما fast اشاره به type ماشین داره، یعنی از نوع ماشینهای سریع هست

12 Likes