تالار زبانشناس

معرفی Idiom

wait for the other shoe to drop

امروز با این اصطلاح آشنا شدم که برام جالب و بامزه بود:grin::grin::grin:

IMG_20181210_001239

IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B8

2 Likes