تالار زبانشناس

تلفظ steel به معنی آهن چه فرقی با steal به معنی دزدی دارد؟

تلفظ steel به معنی آهن چه فرقی با steal به معنی دزدی دارد؟

1 Likes

فرقی ندارد هر دو یک تلفظ و استرس رو دارند در جمله معناون متفاوت میشه

3 Likes