تالار زبانشناس

He was only worried about protecting the carpets

اینجا چرا وقتی از زمان گذشته حرف میزنه از فعل I ng دار استفاده میکنه

==================
این تاپیک مربوط به درس« برده داری کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

5 Likes

در این جمله protecting فعل نیست، اسم مصدره و به معنای کلی محافظت اشاره داره

معنی جمله :
او فقط نگران محافظت از قالی ها بود

6 Likes

بعد از حروف اضافه فعل ing دار (اسم مصدر) میاد.

5 Likes