تالار زبانشناس

تفاوت I do know و I know

در درس زیر جمله I do know اومده. چرا نگفت i know ؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تصویر بزرگ »

3 Likes

صرفا برا تاکید بیشتر

7 Likes