تالار زبانشناس

جملات انگیزشی💪

جملات انگیزشی💪

Imagine there’s no Heaven
تصور کنین که بهشتی وجود نداره

It’s easy if you try
آسونه اگه تلاش کنی

No hell below us
جهنمی زیر ما نیست

Above us only sky
بالای ما فقط آسمونه

Imagine all the people
تصور کنین که تمام مردم

Living for today
برای امروز زندگی میکنن

Imagine there’s no countries
تصور کنین هیچ کشوری وجود نداره

It isn’t hard to do
انجامش سخت نیست

Nothing to kill or die for
چیزی نیست که به خاطرش کشت یا مرد

And no religion too
همچنین هیچ دینی هم وجود نداره

Imagine all the people
تصور کنین که تمام مردم

Living life in peace
در صلح زندگی میکنن

You may say that I’m a dreamer
امکان داره بگین من خیالپردازم

But I’m not the only one
اما من تنها شخص نیستم

I hope someday you’ll join us
امیدوارم یه روز به ما بپیوندی

And the world will be as one
و جهان یکی میشود

Imagine no possessions
تصور کن هیچ ملک خصوصی ای وجود نداره

I wonder if you can
میخوام ببینم اگه میتونی

No need for greed or hunger
چیزی نیست که بخاطرش طمع ورزید

A brotherhood of man
یه سرزمین برادری که انسان ها توش زندگی میکنن

Imagine all the people
تصور کنین که تمام مردم

Sharing all the world
تمام دنیا رو به اشتراک میذارن

You may say that I’m a dreamer
امکان داره بگین من خیالپردازم

But I’m not the only one
اما من تنها شخص نیستم

I hope someday you’ll join us
امیدوارم یه روز به ما بپیوندی

And the world will be as one
و جهان یکی میشود

11 Likes

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی