تالار زبانشناس

معنی کلمه set

در جمله But the mouse had a plan to set him free. کلمه set چه مفهومی داره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

در اینجا set به تنهایی به کارنرفته. باید set him free رو باهم معنی کنیم یعنی رابطه هم نشینی(collocational) باهم دارن.
Set s.th/s.o free: کسی یا چیزی را آزاد کردن.

3 Likes