تالار زبانشناس

Identity lesson

I,m strong and tough what,s the difference
? between strong and tough
ایا هر دو به معنی قوی هستند؟

2 Likes

اولی بیشتر به قدرتمند بودن از لحاظ جسمی اشاره می‌کنه. کسی که نیرمنده
دومی به لحاظ ذهنی. کسی که سرسخت و محکمه و تحملش در برابر مسائل دشوار بالاست

4 Likes

Thanks pari for your helping

1 Likes

You’re welcome :blossom:

1 Likes