معنی suchد در جمله

So that is such an easy way to change how you feel, to change your emotional state just by shifting your body. در این جمله such چطور معنی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 پسندیده

اینجا به معنی **همانند یا مثل ** میده
آن همانند یک راه ساده است تا احساس شما را تغییر دهد…

3 پسندیده

برای تاکید بیشتر روی easy way هم میتونه باشه. به نظر من معنی نزدیکتر همین قرار دادن تاکید هست.

4 پسندیده

درسته اینجا برای تاکید اومده

2 پسندیده

بمعنی آنچنان هست؛ such اینجا یه قید هست که با گروه اسمی an easy way همراه شده و میشه گفت شدت آسان بودن روش یا راه رو بهتر نشون میده

4 پسندیده