تالار زبانشناس

ترجمه برخی جملات

To have fun یعنی خوش گذشتن، اوقات خوشی داشتن.

کلمه See جزو فعل های ادراکی(perception verbs) هست. یعنی فعل هایی مثل see, watch, look, hear, listen, feel, and taste که مربوط به یکی از حس های انسان میشه. فعلی که بعد از این فعل ها میاد یا باید به صورت object + infinitive without to یا به صورت object + -ing form بیاد. ولی از نظر معنی فرق دارن. با مصدر بدون to وقتی میاد که مثلا کل کار رو دیده باشیم. با فعل ing دار وقتی میاد که قسمتی از یه کار مستمر رو دیده باشیم.
مثال:

I heard her sing a lovely song. (As I sat
listening, she started singing a song and I listened to her until she finished it.)

I heard her singing a song as I walked past her room. (When I heard her she was singing a song – she was probably in the middle of her singing. Anyway, I didn’t hear the entire song.)

2 Likes