تالار زبانشناس

کاربرد down و ترکیب came plodding

The tortoise came plodding down the road at his usual slow pace.

۱ وجود Down چه کاربردی داره؟توی درس لاکپشت و خرگوش توی جمله های در مورد مسیر اومده به ویژه جمله بالا.
۲ بار معنایی + بار گرامری came plodding رو توضیح بدین

1 Likes

این down منظورش اینه ک به طرف پایین جاده اومد:
Came down the road
Came down باهمه. Downرو جدا معنی نکنید.
Plodding هم نشان دهنده حالت انجام این حرکته
یعنی با زحمت کاری رو انجام داده یا اینکه آهسته حرکت کرده
در کل معنیش این طور میشه

لاکپشت به آهستگی( به زحمت) به طرف پایین جاده رفت

6 Likes