تالار زبانشناس

It Does have ساختار

. in this case, of course it does have a religious meaning

در متن این جمله آمده. ساختار به چه صورت هست؟
چرا it has گفته نشده؟

1 Likes

کاربرد do یا does قبل از افعال در این موارد برای تاکید بر انجام فعل هست، یعنی انجام شدن اون فعل رو با تاکید بیشتری بیان میکنه

6 Likes