تالار زبانشناس

علت استفاده از killed در زمان آینده

بدلیل اینکه جمله مجهول استفاده شده است.

1 Likes