تالار زبانشناس

Has or does?

زمان جمله ی بالا حال کامل هست. جمله خبری به شکل زیر بوده :

He has quit climbing

که برای سوالی کردن جمله باید گفت :

Has he quit climbing ?

2 Likes