تالار زبانشناس

کاربرد صفت بین دو as

سلام…
بفرمایید که اصولا as چه موقع بکار می رود وبیشتر با چه معنی از ان،باتوجه به چند معنی بودن ان ودیگه اینکه وقتی یک صفت یا کلمه ای بین دو as میاد ،چه معنی میده؟
تشکر…

==================
این تاپیک مربوط به درس« جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

adverb - as
مانند : as
چنانکه : as, how
بطوریکه : as, qua
بعنوان مثال : as
conjunction - as
چون : as, since, when, whereas, insomuch
چنانکه : as
همچنانکه : as, as if
چه : whether, or, as, if, because
هنگامیکه : while, as, whenever
نظر باینکه : as, as regards, as respects, since
preposition - as
در نتیجه

باینکه‌، در نتیجه‌، بهمان‌ اندازه‌، بعنوان‌ مثال‌،مانند

چنانکه‌، بط‌وریکه‌، همچنانکه‌، هنگامیکه‌، چون‌،نظ‌ر

مثال

 • • As always, I could only hope the police wouldn’t stop me.

  • مثل همیشه تنها امیدم این بود که پلیس مرامتوقف نکند.
 • • As always, Keiko showed us a pleasant smile.

  • مثل همیشه، کیکو یک لبخند خوشایند به ما نشانداد.
 • • As far as I am concerned I can leave today.

  • تا جایی که به من مربوط است، می‌توانم امروزبروم.
 • • As far as I am concerned the question is not simple.

  • تاجایی که می دونم سوال زیاد اسون نیست.
 • • As far as I know, he has never been overseas.

  • تا جایی که می‌دانم، او هیچ وقت به خارج نرفتهاست.
 • • As far as I know, this is the only translation available.

  • این که تنها ترجمه ی موجود است،دور از ذهن منبود.
2 Likes