تالار زبانشناس

عدم استفاده از did در زمان گذشته؟؟


اینجا بچه ها جواب دادند. یه سری بزنید