تالار زبانشناس

درس قدرت نامحدود

What is the meaning of passion and tap true potential

1 Likes

کلمه passion به معنی شور و اشتیاقه

To tap into something:

یه اصطلاحه به این معنی که از اونچیز به گونه ای استفاده کنیم که نتیجه و ثمره ی خوبی بدست بیاریم.

عبارت True potential هم که یعنی پتانسیل واقعی

پس tap true potential یعنی از پتانسیل واقعی، به بهترین شکل ممکن استفاده کردن

2 Likes

Thanks Mr for your helping

2 Likes