درس قدرت نامحدود ای جی

He did make alot of money
Tens of thousands plz translate

1 پسندیده

او پول زیادی بدست آورد

ده ها هزار

3 پسندیده