تالار زبانشناس

ترجمه بذارید

ترجمه بذارید

======================
این تاپیک مربوط به درس «61. Appendix. The Immigrant Experience» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «راه زبانشناس»، فصل «قسمت ۷»)

2 Likes

این فصل ترجمه شده و در زبان شناس موجود هستش
کل این دوره ترجمه شده

2 Likes