تالار زبانشناس

یادگیری اصطلاح عامیانه (slang) sicko

:anger: Slang#
:point_right: sicko

:point_right: Meaning:
a deranged or perverted person

شخصی دیوانه(آزار دهنده) یا منحرف

a mentally ill or perverted person, especially one who is sadistic

یک فرد مبتلا به بیماری روانی یا منحرف، به ویژه کسی که سادیست است.

:point_right: For example:
:large_blue_diamond:For a moment I thought there was some sicko with a knife behind me, but it turned out to be my brother sticking his finger in my back.

یک لحظه فکر کردم یه "بیمار روانی(فردی دیوانه) با چاقو در پشت من وجود داشت، اما معلوم شد که برادرم انگشت خود را به پشتم چسبانده.

:point_right: Note: The word sicko is normally a noun but can be used as an adjective.

:point_right: توجه: کلمه sicko به طور معمول یک اسم است اما می تواند به عنوان صفت مورد استفاده قرار گیرد.

حالت دیوانه(بیمارگونه) Sicko mode#

پ.ن: sadistic کسیکه از زجر دیگران لذت میبرد.:smiley:
شما هم اگه slang جدیدی یادگرفتید share کنید…

11 Likes

well makeup your mind
خب تصمیمتو بگیر
it dosent make sense
با عقل جور در نمیاد
i see what you mean
متوجه منظورت شدم
dig in
بزن به رگ
never mind
بیخیال
keep you chin up
اخماتو باز کن
what the hell are you doing here
اینجا داری چه غلطی میکنی
what a pity
چه حیف
you are up
بیداری
its up to you
به خودت بستگی داره
bite me
برو بابا

7 Likes