تالار زبانشناس

کاربرد its

For example, you can have a child that is abused by its parents, treated terribly and you can have another child that’s abused by its parents, treated terribly and they grow up and they have totally different lives.
It parents
دو بار در این جمله ها تکرار شده ولی من متوجه نشدم چرا its به کار رفته. لطفا اگر امکان داره کمک کنید.

2 Likes

Its parents
در هر دو قسمت به معنی والدینش هست و برمیگرده به child

Its صفت ملکی سوم شخص مفرد هست

6 Likes

یعنی وقتی جنسیت مشخص نباشه میتونیم از its استفاده کنیم؟ درست متوجه شدم؟

3 Likes

بله چون its مربوط به سوم شخص مفرده که میتونه جاندار(مثل childدر اینجا) یا بی جان(اشیا) باشه

5 Likes