تالار زبانشناس

معنی اون سرماخورده چی میشه؟

بسته به زمان:
He had a cold: گذشته
He has a cold: حال

1 Likes