تالار زبانشناس

گذشته ساده یا گذشته استمراری

they used “Tom Cruise went to the beach everyday” as a past sentence in POV section, I want to know why it did not say “Tom Cruise was going to the beach everyday.”
I think because of “everyday” word in this sentence we must use past continues not sample past.

======================
این تاپیک مربوط به درس «دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «سفر به واشنگتن»)

2 Likes

معنی در جمله اول میشه:
تام (در یک مقطع زمانی در گذشته)، هر روز به ساحل رفت.
اما در جمله دوم، معنی این میشه:
تام (در یک مقطع زمانی در گذشته)، هر روز به ساحل میرفت.
هر دو در جای خودش صحیح هست.
به “everyday” ربطی نداره بلکه صرفا برای هماهنگی با زمان بقیه‌ی متن، از فعل مطلوب استفاده میشه

2 Likes

سلام در جمله اول یعنی تام هر روز به ساحل رفت (بطور معمول هر روز بوده است ) ولی وقتی فعل going to میاید یعنی بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده این کار انجام شده .در جمله اول گذشته ساده استفاده شده است

1 Likes