تالار زبانشناس

کاربرد کلمه awesome

Awesome در چه مواردی به کار میره

3 Likes

به معنی فوق العاده ست

3 Likes